Vastuullisuus

Rakentamassa kiusaamisvapaata työpaikkaa: johda esimerkillä ja tartu toimeen

Työpaikkakiusaaminen on valitettavasti edelleen laaja ja vakava ongelma monissa työyhteisöissä. Se ei ainoastaan vaikuta työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin, vaan se voi myös heikentää työn tuottavuutta ja vaikuttaa koko organisaation ilmapiiriin. On kuitenkin mahdollista rakentaa kiusaamisvapaa työpaikka, mutta se vaatii sitoutumista, avointa kommunikaatiota ja johdon esimerkillä johtamista.

Kokosimme lyhyen muistilistan siitä, miten sinä voit edesauttaa kiusaamisvapaan työyhteisön syntymistä.

Näin huomaat työpaikkakiusaamisen ja tartut siihen

Ensimmäinen askel kiusaamisen torjumisessa on sen tunnistaminen. Tarkkaile työyhteisösi keskinäistä dynamiikkaa ja keskustele avoimesti työntekijöiden kanssa, mikäli huomaat, että joku näyttää joutuneen ulkopuoliseksi tai jää usein muiden jalkoihin. Myös äkilliset muutokset yksilöiden käytöksessä voivat johtua kiusaamisesta.

Kuuntele siis herkällä korvalla ja reagoi nopeasti. Kiusattu henkilö saattaa yrittää peitellä tilannetta ja oireilu voi olla hyvinkin hienovaraista.

Tässä on kuitenkin muutamia merkkejä, joihin voit esihenkilönä kiinnittää huomiota:

 1. Muuttunut käyttäytyminen. Kiusatun henkilön käyttäytyminen voi muuttua dramaattisesti. Hän saattaa muuttua hiljaiseksi, vetäytyväksi tai ärtyneeksi. Myös aiemmin aktiiviset ja iloiset työntekijät voivat muuttua passiivisiksi ja masentuneiksi kiusaamisen seurauksena. Kaikki muutokset eivät kuitenkaan johdu kiusaamisesta. Kysy työntekijältä mistä muuttunut käytös johtuu ja voitko tarjota tukea?
 2. Sosiaalinen eristäytyminen. Kiusattu henkilö saattaa vetäytyä sosiaalisista tilanteista ja vältellä työyhteisön yhteisiä tapahtumia. Hän voi tuntea olonsa ulkopuoliseksi tai torjutuksi ja pysytellä siksi itsenäisenä. Kiusattu henkilö voi kokea vaikeuksia luoda ja ylläpitää terveitä ihmissuhteita työyhteisössä. Hän saattaa olla varuillaan ja epäluuloinen muita kohtaan tai vältellä vuorovaikutusta kokonaan.
 3. Fyysiset oireet. Kiusattu henkilö voi kokea fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä, vatsakipuja tai univaikeuksia. Nämä oireet voivat olla seurausta jatkuvasta stressistä ja ahdistuksesta, joita kiusaaminen aiheuttaa.
 4. Työsuorituksen heikkeneminen. Kiusaaminen voi vaikuttaa kiusatun henkilön työsuoritukseen ja motivaatioon. Hän saattaa menettää kiinnostuksensa työhönsä, tehdä virheitä tai jäädä jälkeen aikatauluista.
 5. Itsetunnon lasku. Kiusattu henkilö voi alkaa epäillä omia kykyjään ja arvoaan. Hän saattaa tuntea olonsa epävarmaksi ja aliarvostetuksi, mikä voi heikentää hänen itsetuntoaan.  

Huomioithan, että muutokset työntekijän käytöksessä voivat myös johtua ulkoisista tekijöistä yksilön yksityiselämässä. Muista siis hienotunteisuus ja etene työntekijän ehdoilla. 

Kiusaamisen ehkäisyssä tärkeää on koko työyhteisön yhteinen panos. Johda esimerkillä ja järjestä työyhteisölle koulutuksia, joissa autetaan tunnistamaan kiusaamisen merkit ja tarttumaan niihin. Luo avoin ilmapiiri omalla esimerkillä, jotta työntekijät uskaltavat raportoida havaitsemistaan epäkohdista tai epäasiallisesta käytöksestä.

Johda esimerkillä

Työnantajana sinulla on merkittävä rooli kiusaamisvapaan työpaikan luomisessa. Luo selkeät säännöt ja nollatoleranssi kiusaamiselle, ja varmista, että kaikki työntekijät ovat tietoisia työpaikan säännöistä.

Aktiivinen osallistuminen on avainasemassa työpaikkakiusaamisen torjunnassa. Työntekijöiden, esimiesten ja johdon on oltava valmiita ottamaan vastuuta kiusaamisen vastaisesta työstä ja sitouduttava siihen täysin.

Näin kitket kiusaamista työpaikalta:

 1. Toimi itse esimerkkinä. Näytä esimerkkiä ja käyttäydy kunnioittavasta ja empaattisesta jokaista työntekijää kohtaa.
 2. Kouluta työntekijöitä. Järjestä säännöllisesti koulutuksia, joissa kerrotaan kiusaamisen tunnistamisesta, torjumisesta ja ennaltaehkäisemisestä. Tarjoa työkaluja ja strategioita kiusaamistilanteiden käsittelemiseen.
 3. Edistä avointa viestintää. Luo avoin ja kunnioittava ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista mielipiteensä ja huolensa ilman pelkoa seuraamuksista. Kannusta avoimeen keskusteluun ja rakentavaan palautekulttuuriin.
 4. Selkeät säännöt ja nollatoleranssi. Aseta selkeät säännöt ja odotukset kiusaamisen suhteen ja varmista, että kaikki työntekijät ovat tietoisia niistä. Varmista sääntöjen johdonmukainen noudattaminen.
 5. Reagoi nopeasti ja asianmukaisesti. Jos havaitset kiusaamista tai siihen viittaavia merkkejä, reagoi nopeasti ja asianmukaisesti. Tutki tapaus perusteellisesti ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi.
 6. Edistä yhteistyötä ja tiimityötä. Luo mahdollisuuksia työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen ja pyri vahvistamaan työntekijöiden keskinäistä luottamusta ja tukiverkostoa.
 7. Seuraa ja arvioi. Arvioi kiusaamisen torjuntastrategioiden tehokkuutta ja tee tarvittaessa muutoksia ja parannuksia.
 8. Tarjoa tukea ja resursseja. Varmista, että työntekijöillä on selkeä väylä hakea tukea.
 9. Palkitse. Huomioi ja palkitse positiivista käytöstä ja kiusaamisen torjuntaan osallistumista. Osoita arvostusta niitä kohtaan, jotka edistävät kiusaamisvapaan työyhteisön syntyä omalla toiminnallaan.
 10. Jatkuvaa kehitystä. Kuuntele työntekijöiden palautetta ja tee tarvittavia muutoksia organisaation toimintaan.

Miksi työntekijät kiusaavat toisiaan?

Vaikka kiusaamista usein liitetäänkin ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin, se voi valitettavasti ilmetä myös aikuisilla työpaikoilla ja muissa ympäristöissä. Aikuisten kiusaamisen syitä ja motiiveja voi olla monia, ja ne voivat vaihdella yksilöittäin ja tilanteesta riippuen.

Yksi syy työpaikkakiusaamiselle on vallan ja kontrollin tarve. Työntekijä saattaa esimerkiksi käyttää kiusaamista keinona pitää muita kollegoitaan alempana hierarkiassa.

Toinen tyypillinen syy kiusaamiselle on kilpailu ja kateus. Tällöin kiusaamista tapahtuu, jotta kiusaaja voi kokea itsensä paremmaksi tai varmistaa oman asemansa. Kilpailu ja kateus saattavat usein kummuta epävarmuudesta ja pelosta, joita he projisoivat toisiin kiusaamalla heitä. He saattavat esimerkiksi pelätä menettävänsä työpaikkansa tai asemansa ja reagoida tähän pelkoon kiusaamalla muita.

Kuuntele siis herkällä korvalla ja reagoi nopeasti. Kiusattu henkilö saattaa yrittää peitellä tilannetta ja oireilu voi olla hyvinkin hienovaraista.

Kolmas tyypillinen kiusaamisen syy on sosiaaliset normit ja ryhmäpaine. Joissakin tilanteissa kiusaaminen voi olla osa tiimihengen tai organisaatiokulttuurin negatiivista normia. Lisäksi kiusaamista voivat ajaa puutteelliset taidot konfliktien hallintaan. Tällöin kiusaaja pyrkii ratkaistaksemaan konflikteja ja ilmaisemaan tunteitaan kiusaamisen kautta, joka tietysti useimmissa tapauksissa ei ratkaise tilannetta.

Kaikki kiusaamisen syyt voivat olla yksilölähtöisiä, mutta voivat myös juontaa juurensa esimerkiksi organisaation ilmapiiriin, joka kannustaa kilpailuun ja hierarkkisiin valtasuhteisiin. Työntekijät saattavat kokea tarvetta osoittaa vallan ja kontrollin merkkejä muille, joka voi johtaa kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen. Lisäksi huono johtaminen ja epäselvät työroolit voivat luoda hedelmällisen maaperän konflikteille ja kiusaamiselle.

Miksi kiusaamisvapaa työpaikka on tuottavampi?

Organisaatiokulttuurilla on merkittävä rooli työpaikkakiusaamisen torjunnassa. Organisaation arvot, normit ja toimintatavat voivat joko edistää kunnioittavaa ja yhteistyöhön perustuvaa ilmapiiriä tai luoda hedelmällisen maaperän kiusaamiselle.

On tärkeää, että organisaatioissa pysähdytään tarpeeksi usein tarkastelemaan, ja tarpeen vaatiessa muuttamaan, omia toimintatapoja ja rakenteita kiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Kiusaamisen ennaltaehkäisy voi esimerkiksi tarkoittaa avoimen ja kunnioittavan viestinnän edistämistä, syrjinnän vastaisen kulttuurin soveltamista ja johdonmukaista ongelmiin tarttumista.

Kiusaamisvapaa työpaikka edistää työntekijöiden hyvinvointia ja tiimityötä, mikä puolestaan ​​johtaa parempaan tuottavuuteen ja tuloksiin. Työntekijä sitoutuu myös paljon todennäköisemmin työpaikkaan, jossa hän voi kukoistaa ja saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskykynsä. Positiivisellä vireellä on kauaskantoiset vaikutukset, sillä se vähentää stressiä ja sairaspoissaoloja, parantaa työilmapiiriä ja tuottavuutta, edistää yhteistyötä ja innovaatioiden syntyä, mahdollistaa synergioita, vähentää konflikteja ja parantaa työpaikan mainetta ja mahdollisuuksia rekrytoida parhaita osaajia nyt ja tulevaisuudessa.

Kiusaamisvapaa työpaikka ei ole vain mahdollisuus, vaan myös vastuu. Sitoutumalla kiusaamisen torjumiseen ja luomalla turvallisen ja kunnioittavan työympäristön voimme yhdessä varmistaa, että jokainen työntekijä voi saavuttaa parhaan mahdollisen potentiaalinsa.